Resiliens er en proces, som er udtryk for en relativ positiv tilpasning på trods af erfaring med betydelig modgang eller traumer.

Hvad er det for et fænomen, der finder sted, når et barn trods ringe betingelser klarer sig godt? Hvad er det, man med et smukt ord kalder ’mælkebøttebarn’?

Begrebet uddybes i Resiliensprocesser, og forfatteren har samlet forskning på området, så der skabes en slags manual, der kan anvendes til at afdække risici og dermed bidrage til at reducere risikofaktorerne og fremme det, forfatteren benævner beskyttelsesfaktorer.

De to hovedbegreber, risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, kan knytte sig til barnet, til familien, til den sociale situation eller til udefrakommende forhold. God selvtillid hos barnet er en beskyttelsesfaktor, ligeså et stabilt, støttende hjemmemiljø. Hvad angår nærmiljøet og den sociale situation er det oplagt at se på familie og naboskab, og ved kulturen og de overordnede forhold kan man se på, hvordan lovgivningen forholder sig til børns rettigheder og til fysisk vold.

Forskningen afslører overraskende erkendelsen af, at eksempelvis afstand, følelsesmæssig distance og lave forventninger til hjælp fra forældre er faktorer, der kendetegner børn, der på trods af tidlig omsorgssvigt senere har udviklet sig til velfungerende voksne. Hvilket selvsagt ikke er viden, man kan eller bør anvende fra samfundets side.

Der er en diskussion af, hvad omgivelserne/pædagogen/socialrådgiveren skal være opmærksom på: Er en eller flere risikofaktorer til stede, og hvordan fungerer beskyttelsesfaktorerne? Bogen rummer flere udmærkede eksempler herunder et, der røber faren ved en akkumulation af risikofaktorer gennem længere tid. Og der er naturligvis angivelser af, hvordan og hvornår det omgivende samfund kan gribe ind. Blandt andet er der historien om Trine, der fjernes fra sin mor som spæd, fordi moren er afhængig af stoffer. Her anbefales, at der også ses på, hvordan tvangsfjernelsen påvirker familien.

Der er mange definitioner: Hvad er psykisk velbefindende, hvad betyder det ’at klare sig godt’? Ligesom det jævnligt understreges, at man uanset dokumentationen altid skal se på det enkelte barn i forhold til sine omgivelser. Af de mange værktøjer som er udarbejdet i forbindelse med forskningen, findes der modeller, der også vil kunne bruges til at screene personer, som udfører jobs med høj risiko for stress såsom sygeplejerske, soldater, socialrådgivere

Trods det beskedne sideantal er der god begrebsafklaring og en bred indsigt i resiliens, og hvordan viden om begrebet kan udnyttes til alles bedste.

Ida Skytte Jakobsen

171 sider

Akademisk Forlag

Udgivet: 2014