Vækstmodellen er en samtalemodel, der skal skabe et værdsættende grundlag for samarbejde om udvikling. Den er især blevet anvendt på skoler både i forbindelse med forældresamarbejde om en elev, men også til undervisning i klassen, i forbindelse med supervision i lærerkollegiet og af en stor gruppe kommunalt ansatte ved en kommunesammenlægning.

Modellen er baseret på appreciative inquiry og består i al sin enkelhed af fem cirkler: Den første rummer de deltagende parters kommentarer til, hvad der er gået godt, den anden handler om de udfordringer, der fortsat er – her som andre steder erstatter ’udfordringer’ betegnelsen ’problemer”, den tredje handler om de fremtidige muligheder, den fjerde om de aftaler, der kan indgås med de forhåndenværende muligheder, og den sidste cirkel omfatter det, der har været godt ved dagens samtale mellem parterne. Parterne kan eksempelvis være lærere, forældre, og det barn der har vanskeligheder i skolen samt eventuelt en skolepsykolog eller en skolesygeplejerske afhængigt af udfordringernes karakter.

Med fokuseringen på det positive sker der et skift hos den enkelte lærer/forældre/barnet, eller som det beskrives i bogen: Fra fortid med skyld og skam til fremtid med tro og håb. Her kan vækstmodellen sammenlignes med narrativ mediation, der netop er baseret på det fænomen, at en historie implicerer en modhistorie. Altså, hvordan påbegyndes den positive historie, og hvordan fastholdes barnet i den? Som det også nævnes i forbindelse med narrativ mediation er sproget ikke ligegyldigt, og man skal vælge sine begrebsnavne med omhu. Til forskel fra narrativ mediation kan vækstmodellen gennemføres af uprofessionelle, selvom modellen naturligvis bliver lettere at anvende, jo mere man bruger den. For begge modeller gælder, at der tages udgangspunkt i, at eksempelvis barnet har en (rationel) grund til at reagere negativt, og at der altid kan findes noget positivt at gå videre med.

Bogens mange eksempler viser, hvordan modellen kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Generelt et enkelt, men solidt stykke værktøj til arbejdet i klassen, på skolen, på arbejdspladsen.

Marianne Grønbæk & Henrik Pors

120 sider

Dafolo

Udgivet: 2009