I Danmark anbringes hvert år mange børn uden for hjemmet, en del af anbringelserne er tvangsfjernelser. Lars Buurgaard Sørensen er Danmarks mest anvendte advokat i sager om tvangsfjernelse og bruger her sine erfaringer på at udrede teori og praksis inden for det noget tågede område. Det giver samlet et klart indtryk af muligheder og risici for forældre og øvrig familie. Lovgivningen tager udgangspunkt i barnets ve og vel, men kan altså også tage fejl.

Det er kommunens Børne- og Ungeudvalg der beslutter en tvangsfjernelse. Det kan de gøre, når andre muligheder såsom hjemmehosser, terapi, udvidet sundhedsplejerskeordning, aflastningsordning er afprøvet og fundet ineffektive . En tvangsfjernelse kan ske, hvis der i familieforholdet er tale om manglende forældreevne, vold eller overgreb, misbrug, kriminalitet eller lignende. Desuden er mistrivsel eller negativ adfærd også grunde til fjernelse.

Kravet om tvangsfjernelse skal ledsages af en børnefaglig undersøgelse, en handleplan for anbringelsen og barnet eller den unges egen holdning. Desuden er der en række formelle krav. Børne- og Ungeudvalgets afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen, og der er forskellige muligheder for støtte til både barnet/den unge og familien. Bogens forfatter anbefaler, at man ser nærmere på hvilke ressourcer der er i familien inden tvangsfjernelse.

En klage til Ankestyrelsen indebærer også risici, idet anbringelsen kan blive forlænget, og Ankestyrelsen kan beslutte sig for at se nærmere på andre hjemmeboende børn og dermed måske tvangsfjerne flere børn fra hjemmet.

Det er muligt at gå videre til Den Europæiske Menneskerettighedskommission, hvis man vil omstøde beslutningen om tvangsfjernelse, men kun beskeden chance for at kommissionen tager sagen op, da de modtager mange henvendelser.

Bagest i bogen er uddrag fra Servicelov, Forvaltningslov og Voksenansvarslov, men det er klart lettere at læse forfatterens glimrende udlægning af teksten. Der er som nævnt en del gråzoner på området, ligesom der er forskel fra kommune til kommune, og forfatteren kritiserer blandt andet den svingende kvalitet af forældrekompetenceundersøgelser og bosteder for unge mødre.

Samlet en fornuftig og forståelig udlægning af et område, hvor der er gode muligheder for at fare vild. Bogen kan være en hjælp til familien i krise, men måske også et fingerpeg til kommuner og lovgivning om værdien af en revision af processer og lovgivning.

Lars Buurgaard Sørensen

Tvangsfjernelse

af børn og unge i praksis

232 sider

Trykværket

Udgivet: April 2018

Birte Strandby