Velferd på avveie er interessant også for danskere, fordi nordmændenes velfærd ligner vores. Tore Nyseter har ladet sig inspirere af blandt andre Per Schultz Jørgensen, der ledede den alternative velfærdskommission, som har kritiseret velfærdskommissionens arbejde. Måske kan vi lære noget af nordmændene og undgå deres fejl.

Velfærdets udfordring er markedsliberalismens indtog, der kolliderer med flere af velfærdsstatens idealer. Det medfører faldende tillid til offentlige institutioner, ændret værdigrundlag og New Public Management det vil sige markeds- og konkurrencetænkning på områder, der skal drage omsorg for mennesker, hvilket ifølge Tore Nyseter er betænkeligt:

Når individuell omsorg bliver lagt ut på anbud, oppstår en alvorlig krenking av individets integritet og profesjoners yrkesetikk, samt vår samfunnsmoral. 

Det er omtrent det samme udgangspunkt Brian Degn Mårtensson har, når han kritiserer Konkurrencestatens Pædagogik – måske er vi ved at lære, at velfærdsstaten og markedsliberalismen er uforenelige størrelser.

Velferd på avveie indleder med en liste over velfærdets idealer, nemlig solidaritet, fællesskab, lighed og frihed, demokrati, retfærdighed og omfordeling – supporteret af offentlig ansvar, skattefinansiering, universelle ordninger, tillid, legitimitet og social lighed.

Bogen ser nærmere på blandt andet områderne: sundhed, ældreomsorg, forebyggelse med vægt på forhistorie, ansvar og resultat af reformer.

Nogle reformer er iværksat for at forenkle sagsbehandlingen, og det har der været en grund til. Forfatteren nævner en enkelt sag, der blev behandlet af tretten forskellige instanser, og det understreger også den tendens, at borgeres økonomiske, sociale, helbredsmæssige vanskeligheder er meget sammensatte, og at løsningsmulighederne også skal være det og baseres på samarbejde, samordning og integrering.

Mange opfatter ældrebyrden og indvandring som de største udfordringer for velfærdsstaten, mens andre er mere bekymrede for den stigende prissætning og kontrol som neoliberalismen medfører. Det nyliberale forbrugersamfund dominerer og har blandt andet den konsekvens, at man er tilbøjelig til at mene, at mennesker i vanskelige livssituationer selv er ansvarlige for det. En skematisk oversigt anvendes til at fremdrage de tydelige forskelle på den tidligere velfærdsmodel sammenlignet med markedsmodellen, og skemaet angiver at vægten er flyttet fra stemmeseddel til pengeseddel. I bogens slutning gennemgås de mange konsekvenser af den nyliberale model herunder hvad der sker, når solidariteten forsvinder, eller når nogle grupper stigmatiseres.

Det er ikke kønne visioner, men der er flere ting ved vores sædvanlige vækst- og konkurrencetænkning der har omstilling behov, og når det sker, er dette måske en god bog at have ved hånden.

Tore Nyseter

394 sider

Res Publica

Udgivet: Maj 2015