Dybdelæring karakteriseres som læring, hvor eleverne kan reflektere over egen læringsproces, organisere viden, anvende læringsstrategier, løse opgaver og møde udfordringer i forskellige sammenhænge.

Dybdelæring opfattes her som en modsætning til overfladelæring, der i bogen er beskrevet som indlæring af adskilte videnselementer uden forbindelse til tidligere indlært stof.

I det perspektiv minder overfladelæring mest om læringen i fortidens sorte skole, hvor udenadslæren stod højt på prioriteringslisten. Men essensen er, at der i dagens samfund stilles store krav til forståelse, analyse og kritisk sans, og det er det dybdelæring kan bidrage til at fremavle hos eleverne.

For at kunne udvikle forståelsen, den analytiske evne og den kritiske sans er det hensigtsmæssigt, at eleverne opnår kompetence i it, kommunikation, samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, kulturel bevidsthed, ansvar og medborgerskab, og her findes forskellige pædagogiske greb i den store værktøjskasse. Eksempelvis kan man anvende cooperative learning der rent undtagelsesvis er blevet oversat til dansk: samarbejdslæring.

Skønt målet er, at eleverne selvstændigt skal kunne styre mod konkrete mål og diskutere fremgangsmåder i grupperne, kan samarbejdslæring være særdeles krævende for læreren afhængigt af, hvor mange svage elever/grupper. der skal støttes. Samskrivning og grubletegning er nogle af bogens forslag til at skabe baggrund for samarbejdslæring, og disse kan igen inddeles i mindre opgaver der bliver håndgribelige for eleven.

Selvvurdering er en anden vej frem. Her vurderer lærer og elev i fællesskab: Hvad er målet, hvad kan eleven nu, og hvordan kommer eleven videre? Dybdelæring med taksonomier har udmærkede eksempler på dette.

Læringsstrategier, metakognition og kritisk tænkning behandles ligeledes. Til hvert kapitel hører refleksionsspørgsmål, og der er eksempler på emner der kan tages op i undervisningen – og ikke mindst hvordan.

Bogen tager højde for nye Fælles Mål, og behovet for undervisningsdifferentiering dukker op i flere omgange, ligesom risikoen for at tabe svage elever ved eksempelvis brug af samarbejdslæring kort er diskuteret. Der lægges solid distance til den gammeldags klasseundervisning og målet: at forberede eleven til livet efter skolen synes at være indenfor rækkevidde.

Siv Måseidvåg Gamlem og Wenke Mork Rogne

Dybdelæring i skolen

Oversat af Kåre Dag Jensen

59 sider

Dafolo

Udgivet: Januar 2017

Birte Strandby