Med udgangspunkt i et opgør med en gammeldags klasseundervisning og i erkendelse af, at mere diagnosticering af eleverne ikke er en farbar vej leverer denne bog en præcis beskrivelse af tidens løsen Cooperative Learning og brugen af samme.

Hovedvægten ligger på de fire SPIL-principper: Samtidig interaktion, Positiv indbyrdes afhængighed, Individuel ansvarlighed, Lige deltagelse, hvis overholdelse kan medføre hensigtsmæssig social adfærd og forbedret indlæring. Basalt handler det om at skabe et positivt gruppepres, og Kagans strukturer er udtænkt således, at de nødvendiggør teamsamarbejde samtidigt med, at der lægges vægt på at lære eleverne at tænke selvstændigt, kritisk, problemløsende og kreativt.

Formål og fremgangsmåde er præcist formuleret. Bogen omfatter 46 strukturer hver beskrevet med begrundelse for anvendelse, praktiske tips, eksempler og læreprocesdomæner, dvs. fremmes eksempelvis classbuilding, viden og færdigheder eller måske kommunikative færdigheder.

Modellen er tydeligvis amerikansk, og der sættes ikke spørgsmålstegn ved brugen af test, men i den foreliggende danske udgave er den fornuftig, velstruktureret og velbegrundet.

Spencer Kagan, bearbejdet på dansk af Jette Stenlev, Alinea

Jacob Ragnvid Chammon: Gespräch und Präsentation II. Cooperative Learning auf Deutsch (Alinea)

Her er beskrevet den praktiske anvendelse af fem udvalgte, kaganske strukturer, to klasseøvelser og tre teamøvelser, blandet andet: Findet jemanden…, Experten-Puzzle, Team-Interview og Quiz und tausch.

Materialet er smukt præsenteret og direkte brugbart indledt med en gennemgang af de fem strukturer, dernæst en præsentation af det valgte emne og efterfølgende den helt konkrete anvendelse.

Blandt emnerne er Ferie, Murens fald, Penge og forbrug samt den humoristiske Kummerkasten: Oh Mann, wie peinlich – med dertilhørende diskussionsoplæg.

Som det også er understreget i hovedbogen (Kagan) er en høflig omgangsform en del af projektet, og der er således fremstillet ‘rosekort’ til undervisningen – Ex. Das war eine klasse Antwort, danke!

 

Fabienne Baujault Borresen & Josefine Rosenkvist: Présentation et Discussion II. Cooperative Learning en Francais (Alinea)

Den franske udgave er opbygget som den tyske. De anvendte strukturer er blandt andre: Dobbeltcirkler, Find én der…, og Mix og match. Fremgangsmåde er ligeledes som i den tyske udgave, men emnerne – bortset fra ferie – er anderledes: Sport en direct, Bon appétit!, Vocabulaire og naturligvis et kapitel om kultur. Desuden er der her en facitliste bagest i bogen, men intet kopiark med høflige fraser! Det konkrete, som man mangler lidt i moderskibet, findes i sprogbøgerne. Til gengæld giver det mere mening at bruge sprogbøgerne, hvis man har kendskab til ‘hovedbogen’.

 

Kooperativ læring

Margit Weidner, Dansk bearbejdelse af Grethe Kjær og Anne Marie Østergaard: Kooperativ Læring – i undervisningen

I modsætning til Kagan opererer Weidner – og den næste, Jolliffe, ikke med de fire basiselementer (SPIL), men med fem: Direkte interaktion, Personligt ansvar, Sociale færdigheder/teamsamarbejde, Positiv gensidig afhængighed og Evaluering. De fire kan relateres til Kagan, hvorimod Evaluering skiller sig ud, men er medtaget her, fordi forfatteren betragter det som en nødvendig vej til måling af kvalitetsudviklingen.

I forhold til Kagan lægger Weidner mere vægt på kooperativ og social læring som dannende element i skolen, og der er en særlig vinkel på inklusion og reduktion af problemadfærd med fokus på sociale mål såsom Konflikthåndtering, Evne til at indgå i fællesskab, Emotionel kompetence.

Måske er det også bemærkelsesværdigt, at der i denne bog er et kopiark, der kan anvendes til forældrekontakt?

Wendy Jolliffe, Dansk bearbejdelse af Grethe Kjær og Anne Marie Østergaard: Kooperativ Læring – i klasseværelset

Som hos Kagan tages der udgangspunkt i Maslows behovspyramide, der jo er, hvad den altid har været: Indlysende logisk og totalt udokumenteret. Basisprincipperne er som hos Weidner, men under princippet Personligt ansvar er ansvaret for det fælles kommet lidt længere væk.

Der er ikke nogen egentlig gennemgang af det, Kagan kalder strukturer, men et appendix hvor 36 af slagsen er omtalt inddelt efter formål: Skabelse af sammenhold, Teamfærdigheder, Refleksive færdigheder, Kommunikative færdigheder, Videndeling, Beherskelse

Desuden omfatter denne bog forslag til trinvis implementering af kooperativ læring på hele skolen samt 10 aktiviteter til iværksættelse af samme.

Generelt giver alle lærebøgerne indtryk af at kunne anvendes umiddelbart og med fordel, ligesom resultatet nærmest kun kan blive positivt. Men skønt Weidner og Jolliffe kommer tættest på danske forhold, så har Kagan en uimodståelig logik, der er ikke så meget small talk, og opbygningen gør hans Cooperative Learning  til den lettest tilgængelige.